Top 3 bảo hiểm vật chất xe ô tô liberty mới nhất năm 2022

 Công Ty Bảo Hiểm Liberty sẽ bồi thường cho Người Được Bảo Hiểm về mất mát hay thiệt hại đối với Xe và những phụ tùng và phụ kiện của xe xảy ra ở bất cứ nơi đâu trong Phạm Vi Địa Lý.

Theo quyền lựa chọn của mình Công Ty Bảo Hiểm có thể sửa chữa, phục hồi lại hay thay thế Xe hay các bộ phận, phụ tùng hoặc phụ kiện của xe, hoặc có thể trả bằng tiền cho các tổn thất hay thiệt hại thuộc phạm vi bảo hiểm.

Trách nhiệm của Công Ty Bảo Hiểm sẽ không vượt quá trị giá của các bộ phận bị tổn thất hay hư hại và chi phí hợp lý cho việc lắp ráp những bộ phận này.
Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của Công Ty Bảo Hiểm trong suốt thời hạn bảo hiểm không vượt quá giá trị thị trường hiện hành của Xe vào thời điểm xảy ra tổn thất hay thiệt hại và không vượt quá Tổng Số Tiền Bảo Hiểm như ghi trong Bản Tóm Tắt Hợp Đồng Bảo Hiểm.


Trong trường hợp có tổn thất toàn bộ hoặc mất cắp toàn bộ thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra trong năm đầu tiên kể từ khi mua Xe mới và Xe này tham gia bảo hiểm vật chất xe với Công Ty Bảo Hiểm từ khi mua mới với Tổng Số Tiền Bảo Hiểm tương đương giá trị thị trường của xe mới vào thời điểm tham gia bảo hiểm, Công Ty Bảo Hiểm sẽ bồi thường trên cơ sở giá thị trường của xe mới vào thời điểm tham gia bảo hiểm, mà không tính tỷ lệ khấu hao.

  • . Hỗ Trợ Cứu Hộ

Nếu Xe ngưng hoạt động bởi mất mát hoặc thiệt hại được bảo hiểm theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này thì Công Ty Bảo Hiểm, tùy theo Hạn Mức Trách Nhiệm tương ứng, sẽ chịu các chi phí hợp lý cho việc bảo vệ, chi phí di chuyển xe tới những nơi sửa chữa gần nhất và chi phí giao lại xe trong Phạm Vi Địa Lý.

  • Hợp Đồng Thuê Mua

Nếu Xe là đối tượng của hợp đồng thuê mua tài chính, thì bất cứ việc thanh toán nào bằng tiền bao gồm cả khoản thanh toán thay cho việc sửa chữa vẫn sẽ được chi trả cho Người Được Bảo Hiểm hoặc Người Thụ Hưởng theo quy định của Hợp Đồng Bảo Hiểm này.

Và việc thanh toán này sẽ được xem là sự giải trách cuối cùng và đầy đủ cho Công Ty Bảo Hiểm đối với những tổn thất hay thiệt hại đó, đồng thời các bên hiểu và thỏa thuận rằng NĐBH không phải là đại diện hay người được ủy thác của các chủ sở hữu của Xe và NĐBH không được quyền chuyển nhượng (dù theo luật hay theo lẽ công bằng) cho các chủ sở hữu Xe các quyền, lợi ích và quyền yêu cầu bồi thường theo Hợp Đồng Bảo Hiểm này, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty Bảo Hiểm.

Nguồn: baohiem24h.org

0 Comments